Jste zde

Stanovy

...

FÓRUM VĚDA ŽIJE! z. s. STANOVY Úplné znění Stanov ze dne 7. října 2009,
podle stavu k 1.6. 2015 (třetí verze)

I. NÁZEV, STATUS A SÍDLO


Název: Fórum Věda žije! z.s.
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Statut: Fórum věda žije! z.s. (dále jen "fórum") je právnickou osobou - spolkem podle ust. §§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový je
samosprávným a dobrovolným svazkem svých členů, převážně akademických pracovníků, kteří se v něm spolčují k účelu uvedenému v těchto stanovách. Fórum je součástí akademické obce České republiky.

Kontakt: "forum@vedazije.cz"

II. ÚČEL A ČINNOST FÓRA


1. Cílem činnosti fóra je :

 • podporovat rozvoj vědecké obce;
 • zprostředkovávat komunikaci mezi vědeckou obcí, vládními a nevládními organizacemi;
 • popularizovat výsledky vědy a výzkumu mezi širší veřejností;
 • udržovat kontakty a navazovat spolupráci s obdobnými organizacemi v České republice a v zahraničí.
 • usilovat o zvyšování kvality vědy v ČR a o dodržování pravidel a norem ve vědě.

2. Za účelem dosažení svých cílů vykonává fórum jako svou hlavní činnost následující:

 • pořádá odborné přednášky a semináře,
 • připravuje a vydává publikace,
 • vypracovává a předkládá návrhy na zlepšení popularizace vědy a jejího postavení ve
 • společnosti, a
 • nabízí poznatky k praktickému využití.

3. Žádná z hlavních činností fóra není podnikáním ani výdělečnou činností. Hlavní činnost je
financována především z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů. Je-li při hlavní činnosti
dosaženo příjmu, použije fórum tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost či na úhradu
své správy, přičemž tyto příjmy z hlavní činnost nepřesáhnou náklady.


4. V oblasti své činnosti vyvíjí fórum snahu o dosahování obecného blaha a má za cíl být veřejně
prospěšným subjektem; tomu odpovídají i pravidla určená stanovami ohledně způsobu
rozhodování a využití získaného majetku fóra.


III. ČLENSTVÍ


1. Členem fóra se může stát každý fyzická osoba starší 18ti let se zájmem o vědu, vývoj a výzkum
v ČR splněním podmínek přijetí.


2 . Přijetí člena fóra se děje na základě přihlášky žadatele projednané a přijaté předsednictvem.
Přihláška musí obsahovat doporučení dvou stávajících členů fóra. Důvody případného nepřijetí za
člena předsednictvo žadateli nesděluje. Žadatel se stává členem ke dni rozhodnutí předsednictva o
přijetí.


3 . Revizi rozhodnutí předsednictva o nepřijetí za člena může žadatel požadovat po valném
shromáždění, a to podáním písemné námitky. Valné shromáždění následně rozhoduje o podání, tj.
o přijetí či nepřijetí za člena, v tajném hlasování.


4. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na právního
nástupce.


IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ FÓRA


1. Členové fóra mají právo:


a) účastnit se zasedání valného shromáždění;
b) být informováni o aktivitách fóra;
c) účastnit se všech aktivit fóra;
d) podílet se na přípravě aktivit fóra.


Členové fóra mají kromě toho právo volit a být voleni do předsednictva a mají hlasovací právo na
valném shromáždění. Členové fóra mají právo dávat doporučení žadatelům o členství.


2. Členové fóra mají povinnost:
a) řídit se stanovami fóra;
b) vystupovat navenek v souladu s cíli a tematickým zaměřením fóra tak, aby nepoškodili aktivity
fóra ani dobré jméno fóra.
c) informovat předsednictvo fóra o změnách své aktuální elektronické adresy,
d) platit členský příspěvek, a to nejpozději do 31.12. kalendářního roku. Výši členského příspěvku
navrhuje předsednictvo a schvaluje valné shromáždění.


V. ZÁNIK ČLENSTVÍ


Členství ve fóru zaniká:


1. dobrovolným ukončením členství; členství končí dnem doručení písemného oznámení o
ukončení členství předsednictvu fóra;


2. úmrtím nebo prohlášením člena za mrtvého;


3. vyloučením na základě rozhodnutí valného shromáždění, pokud člen zásadním způsobem poruší
povinnosti podle čl. IV odst. 2.; členství končí dnem vydání rozhodnutí o vyloučení.


VI. ORGÁNY FÓRA


Orgány fóra jsou:

 • valné shromáždění, které je nejvyšším orgánem fóra,
 • předsednictvo, které je výkonným orgánem fóra, a
 • předseda, který je statutárním orgánem fóra. .

1. Valné shromáždění


a) Valné shromáždění je nejvyšším orgánem fóra.
b) Valné shromáždění tvoří všichni členové fóra.
c) Valné shromáždění rozhoduje o všech základních otázkách fungování fóra, zejména:

 • vyjadřuje se ke všem klíčovým úkonům, schvaluje stanovy i změny stanov, určuje pravomoci a změny v pravomocích orgánů fóra, rozhoduje o cílech a tematických zaměřeních fóra;
 • schvaluje zprávy o činnosti jednotlivých orgánů fóra za období od posledního zasedání valného shromáždění;
 • projednává předloženou zprávu o hospodaření fóra a schvaluje výsledek hospodaření fóra;
 • volí předsednictvo,
 • schvaluje volební řád fóra;
 • schvaluje zánik fóra a jmenování likvidátora a fúzi fóra.

d) Valné shromáždění se schází na zasedání nejméně jednou ročně. Valné shromáždění svolává
předseda nebo jeden z místopředsedů. Pozvánku s datem a místem konání zasedání valného
shromáždění rozesílá svolavatel členům fóra nejméně 7 dnů přede dnem konání prostřednictvím
elektronické pošty. Pozvánka obsahuje též návrh programu.


e) Předseda je povinen svolat valné shromáždění také tehdy, jestliže o to písemně požádá nejméně
třetina členů fóra, a to tak, aby se uskutečnilo do jednoho měsíce po obdržení žádosti.


f) Valnému shromáždění zpravidla předsedá a jeho jednání řídí předseda, nebo jej v jeho
nepřítomnosti zastupuje osoba jím pověřená. Zasedání valného shromáždění se musí účastnit
alespoň jeden ze tří členů předsednictva.


g) Valné shromáždění rozhoduje usnesením na základě hlasování přítomných členů. Každý člen
má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Hlasování na valném shromáždění je veřejné,

pokud se přítomní členové v konkrétním případě nedohodnou jinak nebo pokud tak nestanoví tyto
stanovy. Usnesení valné shromáždění přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů fóra.


2. Předsednictvo


a) Předsednictvo je výkonným orgánem fóra, který za svou činnost odpovídá valnému
shromážděná.


b) Předsednictvo řídí činnost fóra v období mezi zasedáními valného shromáždění v souladu s cíli
a tematickým zaměřením fóra, které byly schváleny valným shromážděním.


c) Předsednictvo rozhoduje o všech otázkách fungování fóra, které určují stanovy nebo které jsou
na předsednictvo delegovány usnesením valného shromáždění, a to zejména:

 • zajišťuje informovanost členů o aktivitách fóra;
 • zpracovává a navrhuje valnému shromáždění hlavní směry činnosti fóra;
 • svolává valné shromáždění;
 • rozhoduje o přijetí nových členů;
 • kontroluje hospodaření fóra a vypracovává zprávu o hospodaření fóra.

d)Předsednictvo je kolektivní orgán tvořený 3 členy, a to předsedou a dvěma místopředsedy, kteří
jsou voleni valným shromážděním postupem podle volebního řádu fóra. Členové předsednictva
jsou voleni na funkční období dvou let. Bezprostředně po svém zvolení si předsednictvo volí mezi
sebou předsedu; postupují přitom podle volebního řádu fóra. Při volbě předsedy je předsednictvo
usnášeníschopné pouze za přítomnosti všech tří členů. Ostatní dva členové předsednictva se
automaticky stávají místopředsedy


e) Předsednictvo zasedá nejméně dvakrát ročně. Předsednictví je usnášeníschopné, pokud se
zasedání účastní alespoň dva jeho členové. Zasedání předsednictva zpravidla předsedá a jeho
jednání řídí předseda, nebo jej v jeho nepřítomnosti zastupuje pověřený místopředseda. Ze
zasedání se pořizuje zápis. Předsednictvo přijímá rozhodnutí většinou přítomných členů.


f) Člen předsednictva se může vzdát své funkce v průběhu volebního období, na něž byl zvolen
písemným prohlášením doručeným fóru; funkce člena zaniká nejpozději uplynutím dvou měsících
od doručení prohlášení.


g) Předsednictvo může v průběhu volebního období odvolat pouze valné shromáždění, a to
usnesením na základě hlasování přítomných členů. Hlasování o odvolání předsednictva může
nastat na základě písemného požadavku nejméně jedné třetiny všech členů fóra.


3. Předseda


a) Předseda je statutárním orgánem fóra a jedná za něj navenek. Funkční období předsedy je
dvouleté; do doby zvolení nového předsedy však za fórum jedná předseda dosavadní.


b) Předseda svolává a řídí předsednictvo a koordinuje jeho činnost. Předseda svolává zpravidla i
valné shromáždění.

c) Předseda odpovídá za hospodaření fóra, dbá na řádnou péči o majetek fóra a zejména za řádné
naplňování cílů fóra.


d) V případě potřeby zřizuje předseda ad hoc pracovní skupiny pro plnění úkolů v rámci aktivit
fóra, nebo jež jsou důležité pro chod fóra a organizaci jeho akcí.


e) Předseda svolává mimořádné zasedání předsednictva na písemnou žádost alespoň jednoho
z místopředsedů, a to nejdéle do 14-ti dnů od doručení písemné žádosti.


f) V případě potřeby pověřuje předseda jednoho z místopředsedů jeho zastupováním. Pověřený
místopředseda přebírá pravomoci předsedy v rozsahu bodů a), b), d), e) a tohoto odstavce.


g) Předsedu může v průběhu volebního období odvolat pouze valné shromáždění, a to hlasováním
s nadpoloviční většinou hlasů. Hlasování o odvolání předsedy může nastat z rozhodnutí
předsednictva nebo na základě písemného požadavku nejméně jedné třetiny členů fóra.


VII. PŘÍJMY, MAJETEK A HOSPODAŘENÍ


1. Prostředky na svou činnost získává fórum z příspěvků členů fóra, veřejných sbírek, grantů a
sponzorských darů , z příjmů ze svých činností a z dalších příjmů z činnosti. Příjmy z vlastní
činnosti tvoří příjmy ze vstupného na kulturní akce, konferenční poplatky, z prodeje publikací
apod.


2. Majetek fóra spravuje předseda. Získaný majetek získává spolek do svého vlastnictví za účelem
řádného naplňování poslání a cílů fóra.


3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být
použity především k financování hlavní činnosti fóra naplňující jeho cíle a poslání, tj. zejména na
propagaci, osvětovou a popularizační činnost a informování veřejnosti o aktuálních problémech
věd a výzkumu. Získané prostředky je možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu spolku.


4. Prostředky fóra nesmí být použity k obohacování osob; to platí v plné míře i pro členy či
případné zaměstnance fóra. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním
účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či
sjednaná na základě platných smluv.


5. Na návrh předsedy předsednictvo pověřuje vybraného člena fóra hospodařením a vedením
účetnictví. Pokud předsednictvo hospodařením nikoho nepověří, přechází tato povinnost na
předsedu. Předseda je oprávněn zřídit za účelem hospodaření s finančními prostředky bankovní
účet fóra.


6. Hospodaření a vedení účetnictví fóra kontroluje předsednictvo. Zprávu o hospodaření fóra
vypracovává předsednictvo nejméně jednou za rok a předkládá jí valnému shromáždění ke
schválení. Valné shromáždění musí projednat zprávu o hospodaření na nejbližším zasedání
valného shromáždění.


VIII. ZMĚNY STANOV A ZÁNIK FÓRA


1. Návrh změny stanov předkládá předsednictvo, změnu stanov může navrhnout kterýkoli člen
fóra. O změně stanov rozhoduje valné shromáždění hlasováním a je k němu třeba souhlasu
dvoutřetinové většiny přítomných.

2. Fórum se může zrušit dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valného shromáždění
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. V případě zrušení fóra bez právního nástupce se
provede jeho likvidace postupem podle zákona.


3. Návrh na dobrovolné zrušení fóra rozpuštěním , jakož i návrh na jeho fúzi s jiným spolkem,
předkládá předsednictvo. O zrušení fóra rozpuštěním, o jeho likvidaci nebo o fúzi rozhoduje
valné shromáždění hlasováním a k přijetí takového rozhodnutí je třeba souhlasu dvoutřetinové
většiny přítomných členů.


4. Fórum zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Zakládající členové se stali dnem registrace fóra členy fóra.


2. První znění stanov fóra ze dne 7. října 2011 nabylo platnosti schválením ustavujícího valného
shromáždění a účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky. Seznam
zakládajících členů byl přílohou stanov. Druhé znění stanov nabylo účinnosti na základě
rozhodnutí valného shromáždění dne 8.11.2011.


3. Toto znění stanov bylo schváleno valným shromážděním konaným dne.............. a k témuž dni
nabylo také účinnosti. Jedná se o třetí účinnou verzi stanov fóra.

4. Práva a povinnosti zde neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
 

PřílohaVelikost
PDF icon stanovy_fvz.pdf94.55 KB