Jste zde

Etika a morálka ve vědě

Etický kodex výzkumných pracovníků AV ČR. 

Etický kodex University Karlovy.

Etický kodex akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity.

Vzorový etický kodex pro VŠ, schváleno RVŠ r. 2007.

Listina základních práv a svobod.

Whistleblowing T.I. 1.

Whistleblowing T.I. 2.

Watchdog - definice na wikipedii.

Věda - definice na wikipedii.

Otázka role vědy ve společnosti - např. Ivana Holzbachová, 1996.

Veřejný prostor - definice.

Občanská společnost - definice.

 

Imatriukační slib University Karlovy: "Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek."

Sponze absolventů UK, český překlad: "Konečně, že znalosti, které vám vaše fakulta poskytla, budete užívat v souhlasu se zásadami, jež tato fakulta a naše univerzita vyznává, a vždy pouze ve prospěch lidstva a lidských bytostí."

"Dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony Konečně, že se budete věnovat s neúnavnou pílí odborným studiím, ne pro špinavý zisk, ani pro prázdnou slávu, ale pro to, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, na němž spočívá blaho lidského rodu."