Jste zde

Otevřený dopis ve věci zrušení grantové výzvy 2.1 ministerstvem školství České republiky

27. 5. 2014
Související kauza: 
GA ČR - centra excelence

Fórum Věda žije! podporuje vědce, kteří se v otevřeném dopise postavili proti rozhodnutí MŠMT zrušit grantovou výzvu na podporu výzkumných týmů v nových vědeckých infrastrukturách. Stejně jako autoři dopisu se domníváme, že tento krok výrazně poškozuje českou vědu v zahraničí a v budoucnu zkomplikuje snahu přilákat do ČR významné zahraniční vědecké kapacity.

Text otevřeného dopisu:

Vda je v eské republice na vzestupu. S pomocí prostedkz Evropské unie (EU) byly investovány miliardy do vdecké infrastruktury. Jednou z posledních pekáek, která brání eské vdve skuteném rozletu, je schopnost pilákat ze zahranií zkuené vdce, kteí by vedli atraktivní vzkumné programy a rozvíjeli mladé vdecké talenty. Umonit etablovanm zahraniním vdcm zaloit vzkumné tmy v eské republice bylo cílem grantové soutěže vyhláené v prosinci minulého roku Operaním programem Vzkum, vvoj a inovace (OP VaVpI). Velká ást prostedkna tuto akci mla bt erpána z dotací EU a celkem byla pro tuto soutěž pidlena více nejedna miliarda korun, coby umonilo financování zhruba 10 novch laboratoí. Jednalo se jednoznano odvánkrok, ktertéměř garantoval pilákání pikovch vdcnejen z ad úspěšnch eskch obanpsobících v zahranií, ale také zahraniní experty hledající nové píleitosti pro vdeckou práci. A to se také stalo.

Pedstavujeme est z 18 vdcetablovanch na zahraniních institucích, které pilákala tato mimoádná píleitost, a kteí uspli v soutěži o tyto granty. Nebylo to v ádném pípadjednoduché. Kadz nás nejprve získal podporu jednoho ze souasnch vdeckch center v eské republice. Tato centra mla velkzájem zalenit nás do svch ad. Ve spolupráci s kolegy z tchto institucí jsme pipravili komplexní pihláku ve dvou jazycích, stovky stran detailních vzkumnch plán, rozpota odhaddlouhodobé udritelnosti. Identifikovali jsme vynikající spolupracovníky, vtinou ze zahranií, kteí se pipojí k naim novm vzkumnm tmm. Tyto aplikace byly hodnoceny skupinou vznanch mezinárodních expertza pomoci asi 50 hodnotících kritérií tak, jak to poadoval OP VaVpI. Souástí hodnotícího procesu byl osobní pohovor s výše zmínnou komisí mezinárodních hodnotitel, kterse uskutenil v Praze. Jak je zejmé, nae projekty byly dkladnohodnoceny podle náronch evaluaních kritérií, seazeny a doporueny k podpoe komisí hodnotitel. Toto ve pedstavuje obrovskkus práce stovek lidí; cena za organizaci této akce jde do milión.

Proto nás opravdu zaskoilo, kdynkolik dnpo ukonení procesu, ktertrval pt msíc, Ministerstvo kolství, mládee a tlovchovy (MMT) celou soutěž zruilo.

Je těžké uvěřit, e nco takového je moné. Vichni jsme v minulosti soutěžili ve vysoce prestiních grantovch soutěžích na národní a mezinárodní úrovni v Evropa v USA, ale s něčím takovm jsme se nikdy nesetkali. V kompetitivním vdeckém svtje běžné, e grant není udlen na základvdecké argumentace tkající se kvality návrhu, kandidáta a pedpokládaného dopadu celé práce. Nicménsituace, kdy je plnzhodnocená a rozhodnutá soutěž na poslední chvíli zruena, je, upímně řeeno, těžko pedstavitelná v civilizovaném vdeckém prostedí.

Chceme tímto vyjádit své rozhořčení nad rozhodnutím ministerstva zruit ukonenou grantovou soutěž. Ukazuje to naprostou neúctu k asu, úsilí a nadení, kterou jsme my a nai etí kolegové vloili do pípravy tchto projekt. Toto rozhodnutí také zásadním zpsobem pokozuje reputaci eské republiky vzahranií a vánpodkopává monost pilákat v budoucnu do eské republiky talentované zahraniní vdce. Nedovedeme si pedstavit, e by se po této zkuenosti etablovaní zahraniní vdci byli ochotni zúastnit podobnch vzev. Rozhodnutí ministerstva nepodpoit projekty vtéto pozdní fázi celé soutěže vrhá stín pochybnosti na platnost vech slib, dokumenta grantovch mechanismministerstva. Prostse jim unedá věřit. MMT mlo zajisté ze zákona nárok takto postupovat. To vak na vci nic nemní - jeho dvryhodnost je tímto vánpokozena.

Nkteí z nás jsou obany eské republiky pracujícími v zahranií, zatímco ostatní jsou obany jinch zemí. Máme dlouhodobé vdecké spolupráce s eskou republikou a pevnvěříme, e eská vda je klíovm pispvatelem k rozvoji vdy evropské. Také jsme věřili, e pihláením do nyní jizrueného programu pispjeme k návratu eské vdy tam, kde si zaslouí bt, tedy na popedí evropské vdy. Ztráta této vize kvli úelovému byrokratickému rozhodnutí je velkou chybou. Nechceme pokodit dlouhodobou perspektivu eské vdy medializací tohoto fiaska, avak chyba tohoto formátu nenávratnpokodí vyhlídky eské republiky na návrat do pozice vdí vdecké a technologické zemEvropy (kterou bylo historicky eskoslovensko v meziváleném období).

Vyzváme MMT a eskou vládu aby bylo znovu zváeno toto nešťastné a krátkozraké rozhodnutí, které ohrouje dlouhodobou konkurence schopnost eské vdy. Nae projekty jsou plnpipravené, mohli jsme je zaít realizovat od ervence 2014. Byli bychom schopni pouít evropské prostedky pro skutendobré úely. Pinesli bychom do zemnové technologie, nové lidi a do konce roku 2015 rozjeli nové vzkumné programy. Na poslední chvíli zastavit rozbhnutou mezinárodní soutěž, poté co bylo vynaloeno enormní úsilí na její realizaci, NENÍ recept na eení krátkodobch rozpotovch problém. eská vda by nemla platit za administrativní a politické chyby. Je pílidleitá pro budoucnost této zem.

Mgr. Pavel Tomanák Ph.D.
Senior Research Group Leader
Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics Pfotenhauerstrasse 108
D-01307 Dresden
Germany

Mgr. Karel íha Ph.D.
Research Group Leader
Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology Dr. Bohr-Gasse 3
1030 Vienna
Austria

Prof. Dr. Hendrik Küpper University of Konstanz Faculty of Sciences Department of Biology D-78457 Konstanz Germany

Roman Tma, Ph.D.

Reader in Biophysics
Astbury Centre for Structural Molecular Biology Faculty of Biological Sciences
University of Leeds, Leeds, LS2 9JT
U.K.

Prof. Dr.Sc. Nadezhda M. Bulgakova HiLASE Project, Institute of Physics ASCR Na Slovance 2
18221 Prague
Czech Republic

Prof. Andrew David Miller
Institute of Pharmaceutical Science
King's College London
Franklin-Wilkins Building, Waterloo Campus 150 Stamford Street
London SE1 9NH, UK

PřílohaVelikost
PDF icon Otevreny_dopis_ke_zruseni_vyzvy_2_1.pdf93.66 KB