Jste zde

SETRVÁNÍ SOUČASNÉHO PŘEDSEDNICTVA GRANTOVÉ AGENTURY ČR POVAŽUJEME ZA NEUDRŽITELNÉ

20. 3. 2014
Související kauza: 
GA ČR - centra excelence

 

Praha, 20. 3. 2014 - Současné vedení Grantové agentury ČR svým chováním nenaplňuje a doslova ignoruje doporučení auditu firmy Technopolis z roku 2011. Nejde přitom o nechtěné přešlapy, ale dlouhodobý styl vedení GA ČR, který pokládáme pro rozvoj české vědy za škodlivý. Z níže uvedených důvodů, které jsme detailně popsali v Prohlášení FVŽ!, které je dostupné na stránkách Věda žije!, považujeme za nejlepší řešení stávající situace odstoupení nebo odvolání současného vedení a uskutečnění volby nového předsednictva v Radě pro výzkum, vývoj a inovace.

 

 

 

Důkaz o neschopnosti konstruktivních řešení předsedy GA ČR je i v rozhovoru, kdy se dne 12. 3. 2014 v Lidových novinách vyjadřoval k dlouhodobým problémům uvnitř agentury, kterou již několik let řídí. Věcnou otázku, zda zvažuje rezignaci, případně kdy, obohatil výrokem:

 

 

 

Myslím, že nejsem sám, kdo je agresivními aktivitami Věda žije! „unaven“, i když se musím přiznat, že už jsem je přestal sledovat ...“ „Je škoda, že prostor pro diskusi o české vědě byl ovládnut nátlakovou skupinou, jejímž hlavním cílem je odstranit předsednictvo agentury…“

 

 

 

Označení našich výhrad vůči vážným nedostatkům a pochybením předsednictva GA ČR za „agresivní" pokládáme za neakceptovatelné a účelové, motivované snahou naši kritiku a priori marginalizovat. Tento jeho postup názorně ilustruje závažný, negativní rys stávajícího předsednictva GA ČR, kterým je neschopnost komunikovat s vědeckou komunitou a neochota k transparentním postupům. Souhrn našich konkrétních argumentů uvádíme níže, podrobněji pak v Prohlášení.

 

 

 

 

1. Grantová agentura nefunguje transparentně

 

Předsednictvo uvolňuje naprosté minimum informací o proběhlých soutěžích (nezveřejňuje například žádné údaje o neúspěšných grantových přihláškách), zápisy orgánů GA ČR se objevují se značným zpožděním, případně jsou zpětně měněny a antedatovány. Vystupování předsednictva a styl jeho komunikace rozhodně nezvyšuje důvěru ve kvalitní fungování GAČR. V nedávné době zasáhlo předsednictvo GA ČR například do soutěže o centra excelence, kdy rozhodlo o financování jiných projektů než těch, které vybral odborný panel. Tento netransparentní zásah byl odůvodněn až ex post a to zcela nepřesvědčivými argumenty. Kontrolní rada nakonec rozhodla o financování všech projektů, u kterých ke změně pořadí došlo. To je jasný důkaz o přiznání chyby a manipulaci s výsledky. Navíc není jasné, z jakých prostředků bude navýšení počtu financovaných prostředků pokryto. Hovoří se o využití tzv. „rezerv“ GAČR. Požadujeme, aby agentura zveřejnila zdroj těchto financí a vyvrátila tak podezření, že nehospodárně nebo dokonce neoprávněně nakládá s veřejnými prostředky, které nejsou dle našeho názoru určeny k napravování chyb předsednictva GAČR.

 

 

2. Předseda GA ČR se pohybuje na hraně střetu zájmů

 

Předseda grantové agentury by měl svou autoritou garantovat nestrannost agentury. Místo toho ale sám balancuje na hranici pravidel, což se naplno projevilo jak v kauze center excelence, tak v dalších případech poskytování grantů institucím, v nichž buď aktivně působí nebo je s nimi spojen prostřednictvím svých blízkých spolupracovníků (Vysoká škola finanční a správní či think tank ISEA).

 

 

3. GA ČR dlouhodobě nezvládá technické zajištění podávání grantových žádostí

 

Webový systém GRIS, jehož fungování i cena byla kritizována řadou IT odborníků, má výpadky takřka vždy, když se blíží nějaký důležitý termín. Toto považujeme za důkaz trvalé neschopnosti zajistit nápravu tohoto zásadního problému.

 

 

4. Předsednictvo nezvládá komunikaci s odbornou veřejností

 

Předsednictvo vydává nejasná a občas i protichůdná vyjádření. Domníváme se, že některá svá rozhodnutí zdůvodňuje účelovými argumenty, které jsou jen zástupné. Na konkrétní dotazy pak reaguje pouze formálně, či odpovídá na jiné dotazy, než které byly vzneseny. Tato zkušenost je dlouhodobá a netýká se pouze FVŽ!, ale i množství institucí a jedinců z řad široké vědecké komunity.

 

 

 

Na závěr si dovolíme citovat jedno z doporučení auditu firmy Technopolisu, které se týká i fungování Grantové agentury ČR:

 

 

 

„Vybudování důvěry ve vládu mezi členy vědecko - výzkumně - inovační komunity je základní podmínka pro dobrou výkonnost národního systému výzkumu a inovací. Taková důvěra je založena na transparentní a nestranné implementaci spravedlivých principů v kombinaci s potrestáním těch, kteří tato pravidla porušují, ať už na jakékoliv úrovni. Je nezbytně nutné provést přislíbenou reformu státní správy. Státní organizace, které mají řídit národní systém výzkumu a inovací – Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ministerstva, Grantová agentura a Technologická agentura – by měly zveřejňovat podrobnosti o svých rozhodnutích a důvodech ... .“

 

 

 

Kdo jsme:

 

Fórum Věda žije! je spolek, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědci, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskusi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké práce.

 

Kontakt pro novináře:

 

Michael Komm, předseda, zástupce věd o neživé přírodě

 

tel. 777 553 579

 

Michaela Vojtková, místopředsedkyně, zástupkyně společenských a humanitních věd

 

tel. 777 068 338

 

Zdeněk Kameník, místopředseda, zástupce věd o živé přírodě

 

tel. 723 663 307