Jste zde

Otevřený dopis předsednictvu GAČR k připravovaným Juniorským grantům

16. 1. 2014
Související kauza: 
GA ČR - centra excelence

 

V Praze, 16. 1. 2013

 

Č.j.: 2014/0116

Vážené předsednictvo Grantové agentury ČR,

 

uskupení mladých vědců a vědkyň, občanské sdružení Fórum Věda žije!, přivítalo přípravu tzv. Juniorských grantů. Myšlenka podpory mladých excelentních vědců a vědkyň se nám zdá velice prospěšná, zvláště v době, kdy se procentuální úspěšnost standardních grantů snižuje. Domníváme se ale, že některé podmínky pro uchazeče nejsou nastavené tak, aby skutečně pomáhaly rozlišit excelenci. Jedná se například o věkový limit 35 let. Podle našeho názoru je tento požadavek diskriminační, protože znevýhodňuje vědkyně a vědce, kteří během studia či postdoktorského studia nastoupili na rodičovskou dovolenou. Požadavek na maximálně 8 let (s odečtením mateřské a rodičovské dovolené, případně dlouhodobé nemocenské) od dokončení doktorského studia se v tomto směru zdá vhodnější.

 

Dalším problematickým prvkem je formulace požadavku na minimálně půlroční postdoktorandské zahraniční stáže. Domníváme se, že zahraniční stáže hrají důležitou roli v rozvoji mladých vědců a vědkyň především po dobu jejich studia převážně doktorského. Stáže během postdoktorského studia jsou často vázané na specifika určitých projektů. V tomto smyslu již nemají přímou souvislost s kvalitou vědecké práce a neměly by být vyžadovány jako vstupní podmínka pro grantovou soutěž. Navíc aktuální zadání může vést k paradoxní situaci, kdy vědecký pracovník, který strávil doktorát v zahraničí, o grant nebude moct žádat, přestože bude mít daleko větší zahraniční zkušenosti než jeho kolega, který vycestuje pouze na půl roku během postdoktorského studia.

 

Vzhledem k výše uvedeným argumentům navrhujeme ke zvážení úpravu podmínek pro uchazeče o Juniorské granty – vypuštění věkového limitu 35 let a rozšíření zahraničních stáží i na dobu doktorského studia. Domníváme se, že tato úprava přispěje ke zkvalitnění celé soutěže a pomůže najít skutečně excelentní kandidáty na granty.

 

Dále pak k úzkému zaměření Juniorských grantů bychom považovali za prospěšné i zachování stávajících postdoktorských grantů. Pro mladé vědecké pracovníky a pracovnice je velmi obtížné uspět ve standardní grantové soutěži, kde soupeří se zkušenějšími staršími kolegy.

 

 

 

Za občanské sdružení Fórum Věda žije!,

 

 

 

Ir. Mgr. Michael Komm, PhD. / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.