Jste zde

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

19. 12. 2017

Vážený pane premiére,
se znepokojením jsme si přečetli v médiích zprávu o tom, že se údajně chystáte jmenovat
Miroslavu Kopicovou do Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Dovolte nám touto
cestou vysvětlit, proč jsme přesvědčeni o tom, že by její angažmá nebylo přínosem pro
českou vědu a výzkum.

První důvod je formální – Miroslava Kopicová byla odvolána 2. 7. 2014 usnesením
vlády č. 523 (http://bit.ly/2kAovUF). Funkční období je čtyřleté a smí být podle
paragrafu 35 odst. 6 zákona 130/2002 vykonáváno nejvýše dvě po sobě jdoucí období.
To dále podle posudku Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i., (http://bit.ly/2k1fc0G) nelze
vykládat jinak, než že mezi koncem jednoho a začátkem druhého musí uběhnout doba
celého funkčního období (nejde obcházet přerušením například na jeden den,
argumentaci viz např. zde: http://bit.ly/2k1nwh6). Z toho vyplývá, že s případným
dalším jmenováním by se mělo počkat až po uplynutí současného 4letého období, které
vyprší v létě 2018.

Druhý, daleko závažnější důvod, se zakládá na předchozím působení M. Kopicové
v RVVI, kde vykonávala funkci první místopředsedkyně.
Toto období vnímáme (nejen
my) jako určitou dobu temna v rozvoji české vědy. Nešlo přitom jen o nedostatek
finančních prostředků způsobený rozhodnutím vlád J. Fischera a P. Nečase, ale i o nástup
nového systému hodnocení vědeckých institucí, takzvaný kafemlejnek. Tento systém
mechanicky bodoval „kvalitu“ vědeckých publikací na základě formálních ukazatelů a
následně tyto body přímo převáděl na peníze. O tom, kolik škod kafemlejnek napáchal
bychom mohli napsat knihu, ve stručnosti můžeme zmínit to, že tento systém přímo
vybízel vědce k neetickým praktikám, například k publikování v tzv. predátorských
časopisech a nakladatelstvích, a štědře je za to odměňoval. Zároveň umožňoval, aby
kvantitativní ukazatele a masová produkce málo kvalitních publikací přebily poctivou
práci na opravdu špičkových výsledcích (viz blog D. Municha:
https://vedavyzkum.cz/blogy-a- rozhovory/daniel-m- nich/pardubicky-
pernik/?from=fb). Tento primitivní a škodlivý systém hodnocení byl v letošním roce
konečně nahrazen Metodikou 2017+, která sice ještě nenabyla konkrétní podoby, ale
věříme, že má alespoň potenciál skutečně rozpoznat excelentní vědu.

Třetí, neméně závažný důvod jsou vazby Miroslavy Kopicové k průmyslové sféře.
Během svého předchozího působení v RVVI opakovaně vycházela vstříc zástupcům
průmyslu a razila mantru o nutnosti větší podpory aplikací a inovací. Tento úmysl se

může zdát být oprávněný a slibuje rozvoj start-upů a podnikání obecně, ovšem
v kombinaci s naprosto nedostatečnou kontrolou programů na podporu tohoto typu
výzkumu se jedná de facto o skryté dotace vybraným soukromým subjektům.
Podle našeho názoru je přímá podpora inovací (tj. formou grantů) neefektivní a zcela
nekontrolovatelná, a bylo by pro stát i českou ekonomiku výhodnější zvolit kombinaci
nepřímých nástrojů (výhodné půjčky, odpisy z daní atd.). M. Kopicová je také spojována
s několika kontroverzními kauzami (např. http://bit.ly/2oJNj1Y).

Čtvrtý důvod je, dle našeho názoru, nedostatečná odborná způsobilosti M. Kopicové
pro členství v RVVI.
V této Radě by se měli setkávat špičkoví vědci, případně
reprezentanti klíčových vědeckých institucí a průmyslových podniků, kteří mají přímou
zkušenost se špičkovou, aplikovanou či základní, vědou a s tím, jakým způsobem může
být účinně podporována. Paní Kopicová nepatří ani do jedné z těchto kategorií, a tak se
snadno dostává do vleku různých oficiálních či neoficiálních „poradců“.
Domníváme se, že pokud M. Kopicová znovu zasedne v RVVI, bude se snažit vrátit vývoj
do zajetých kolejí jejího dřívějšího působení, což by byla pro českou vědu opravdu drtivá
rána. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste její nominaci do RVVI znovu zvážil a
případně do Rady vybral někoho ze skutečně kompetentních odborníků.

Za Fórum Věda žije!,
     Lukáš Dvořáček, předseda
     Michaela Trtíková Vojtková, místopředsedkyně
     Michael Komm, místopředseda

PřílohaVelikost
PDF icon Plné znění otevřeného dopisu519.01 KB