Jste zde

Opravdu není dobré krmit predátory aneb odpověď prorektorce Králíčkové

8. 10. 2021

Náš text o publikacích kandidátů na pozici rektora/ky UK zaznamenal řadu reakcí, z nichž nejdůležitější je odpověď prorektorky Králičkové z 7.10. 2021

Vyjádření v ní se však podle našeho názoru nestaví čelem k samotnému publikování v potenciálně predátorských nakladatelstvích, ale je vedeno spíše jako obhajoba takové činnosti či umenšování případného pochybení.

Na tomto místě bychom chtěli zdůraznit, že naše “výzkumy” v oblasti etiky publikační činnosti nebyly nikdy vedeny snahou očerňovat jednotlivé vědce a vědkyně, ale hájit integritu a pověst akademického prostředí. Pokud na potenciálně problematickou činnost upozorňujeme u konkrétní osoby, jedná se zpravidla o osobu veřejně činnou, která by měla naplňovat přísnější kritéria. Domníváme se totiž, že jednotlivci mají určité právo na to se mýlit nebo činit špatná rozhodnutí, zvlášť v případě, kdy interagují s entitami, které nehrají fér (což je často případ právě predátorských nakladatelství). Na druhou stranu výzkumné instituce by podle našeho názoru měly zajistit adekvátní systémové nástroje, které by měly podobným přešlapům zabránit. Konkrétní případ prorektorky Králičkové je podle nás exemplární v tom, že se zde slučují dvě role - výzkumnice, která publikuje v “eticky pochybných platformách”, a členky managementu univerzity, která má svůj podíl odpovědnosti za to, že zmíněné systémové korekční nástroje na UK zjevně dostatečně nefungují. 

Chtěli bychom také odmítnout tvrzení, že zapsaný spolek Fórum Věda žije! si hraje na nějakého samozvaného arbitra, který určuje co je a není v pořádku v oblasti etiky vědeckých publikací. Bez ohledu na to, že publikování v predátorských časopisech poškozuje důvěryhodnost vědecké obce obecně, i etický kodex UK v odstavci III.5 jasně říká, že akademický pracovník “... Nepublikuje eticky pochybným způsobem včetně využívání eticky pochybných publikačních platforem. ...”. Jako spolek nejsme součástí akademické půdy UK, můžeme tak na problematiku alespoň poukázat tímto způsobem.  

Klíčovým aspektem důvěryhodnosti vědy jako takové je poctivé recenzní řízení a ověřování vědeckých poznatků, ať už se jedná o poznatky nové, nebo o revuální přehledy. Etický kodex tedy nedělá rozdílu mezi různými typy publikací, jak by se z vyjádření prorektorky Králíčkové mohlo zdát. Přijetí a publikování vědeckých výstupů obratem či v řádech dní nevypovídá o kvalitní publikační platformě, bez ohledu na kvalitu samotného textu a počtu jeho citací. Činnost predátorských nakladatelství považujeme za zásadní ohrožení způsobu jakým jsou zveřejňovány výsledky vědeckého výzkumu a jejich jakákoli podpora tak jde proti zájmům vědecké komunity, ať už je důvod takové činnosti jakýkoli.

Argumentace účelovostí načasování našeho šetření je spíše z kategorie nezasluhující komentář. Publikování v potenciálně predátorských nakladatelstvích je snad o něco méně závažné podle data upozornění? Lhůta pro podání kandidatur na pozici rektora byla 22. 9. 2021,  zkoumání publikací jsme se začali věnovat až po tomto datu. Ostatně proto jsme publikační činnost kandidátů za tak krátký čas procházeli jen letmo. Pečlivější prací jsme dospěli k novým zjištěním. Nalezli jsme další publikace v tzv. predátorských nakladatelstvích a časopisech, na kterých se podílela prorektorka Králíčková, konkrétně jde o tyto:

  1. M. Králičková & V. Větvička“Connection between Endometriosis and Vitamin D – True or False?” American Journal of Immunology, 139 (2017), 127-130, https://doi.org/10.3844/ajisp.2017.127.130

Vydáno v nakladatelství Science Publications (Dubai UAE), které je vedené na seznamu predátorských nakladatelství.  Mezi zasláním manuskriptu do časopisu a přijetím do tisku uběhlo jen 10 dní. 

  1. M. Králičková & V. Větvička“Role of angiogenesis in endometriosis” Pathol Discov, 4(1)  (2016) 1-5. doi: 10.7243/2052-7896-4-1

Vydáno v nakladatelství Herbert Open Access Journals, které je vedeno na seznamu predátorských nakladatelství. 

  1. M. Králičková & V. Větvička“Endometriosis-Search for Biomarkers”. American Journal of Immunology, 12 (2): 43.48 https://doi.org/10.3844/ajisp.2016.43.48

Vydáno v nakladatelství Science Publications (Dubai UAE)

I se zahrnutím těchto publikací se stále jedná o relativně malou část publikací, na kterých se paní prorektorka podílela. Nicméně jsou to v posledních letech takřka jediné publikace, kde je prorektorka Králíčková uvedena jako první autorka. V tomto směru tyto publikace vykazují zcela systematický trend, nejedná se o nějaký ojedinělý omyl. U zbytku publikací z posledních 5 let je paní prorektorka typicky uvedena na předposledním místě, což odpovídá roli manažera výzkumného týmu, což samo o sobě není nic špatného a u člena vrcholného managementu univerzity bychom ani nic jiného nečekali.

Dále nás překvapila nedávno vydaná publikace [Vištejnová et al. 2021] v časopise International Journal of Molecular Sciences (nakladatelství MDPI), kde je prorektorka Králíčková vedena jako poslední (byť ne konrespondenční) autorka. Ve vědecké komunitě se už delší dobu rozvíjí debata o tom, jestli MDPI projevuje znaky predátorského nakladatelství, nebo ne. 2. LF UK před nedávnem vydala důrazné varování před praktikami tohoto nakladatelství a máme informace že i další pracoviště na UK odrazují své zaměstnance od publikování v této čínské firmě. Je proto přinejmenším zarážející, že členka vrcholného managementu UK se na takovýchto publikacích podíli.

Z odpovědi prorektorky Králíčkové nám stále není jasné, proč publikovala v inkriminovaných časopisech. Její tvrzení, že “návrh výběru časopisu byl výhradním rozhodnutím” [V. Větvičky]  kontrastuje s jeho výrokem, že “výběr časopisu byl společným rozhodnutím” autorů. Ovšem kdo navrhl daný časopis je podle nás podružné, autorský kolektiv samozřejmě vždy nese odpovědnost za to, co a kde publikuje. Stále bohužel nezazněl konkrétní důvod, proč byly vybrány časopisy z Beallova seznamu, zvlášť v době, kdy na UK probíhala kauza Wadima Strielkowského.

 

Za spolek Fórum Věda žije!

Mgr. Michaela Trtíková Vojtková - vojtkova@vedazije.cz

Předsedkyně

 

Mgr. Michael Komm, PhD. - komm@vedazije.cz

Místopředseda