Jste zde

FSV UK: Bude spoluautorka Wadima Strielkowského docentkou?

30. 5. 2018

V minulosti naši zástupci kritizovali zvolení Alice Němcové Tejkalové děkankou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy s poukazem na to, že osoba, která nedovede rozpoznat kvalitní vědeckou publikaci, by neměla stát ve vedení fakulty, zvláště pokud některá její pracoviště byla ve velkém zapojena do publikování v predátorských či odpadních časopisech a “překlápění” diplomových a disertačních prací do podoby monografií ve vydavatelství Lambert Academic Publishing. Navzdory naší argumentaci a existenci petice s množstvím podpisů akademiků z prestižních zahraničních univerzit, rektor UK Tomáš Zima A. N. Tejkalovou na začátku letošního roku děkankou jmenoval.

Po několika měsících se otevírá další dějství rozkladných procesů na FSV UK. Denisa Hejlová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (domovského pracoviště A. N. Tejkalové), která byla v minulosti spoluautorkou několika publikací Wadima Strielkowského, aspiruje na titul docentky a na FSV UK úspěšně prošla habilitačním řízením. Vědecká rada FSV UK (která byla obměněna A. N. Tejkalovou poté, co z ní na protest proti jejímu jmenování odešlo několik členů) 9. 5. 2018 schválila její žádost o jmenování docentkou a poslední, kdo může jmenování zabránit, je opět rektor Tomáš Zima. S poukazem na Dlouhodobý záměr UK 2016-2020 (kde je mimo jiné formulován cíl „usilovat o to, aby se obory na Univerzitě Karlově nenacházely pod evropskými standardy“) jsme se minulý týden obrátili na prorektora UK pro vědu Jana Konvalinku s níže uvedenou argumentací:

Jmenování podle našeho názoru není oprávněné z formálních důvodů i z důvodu nepřiměřeně nízké úrovně vědecké a výzkumné činnosti uchazečky. 

Z hlediska formálních náležitostí je nepřijatelné složení habilitační komise https://www.fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/akademicke-kvalifikace/probihajici-habilitacni-jmenovaci-rizeni/habilitacni-rizeni-2.  V odborném profilu tří z pěti členů habilitační komise se objevuje publikační praxe neslučitelná se statusem významných představitelů oboru, který u členů habilitačních komisí požaduje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (čl. 2). Dva ze členů habilitační komise, doc. Olga Jurášková (UTB Zlín) a doc. Václav Stříteský (VŠE Praha) v minulosti publikovali v nekvalitních, odpadních časopisech s minimálními požadavky na kvalitu publikací.[1]Dalšího člena habilitační komise, prof. Pavla Horňáka (UTB Zlín), nelze považovat za významnou osobnost oboru, vzhledem k tomu, že ve své publikační činnosti neuvádí ani jednu zahraniční publikaci: http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/lide-na-fmk?sid=phornak. Naprostou absenci publikování v zahraničí lze zohlednit ve výjimečných případech v oblasti některých oborů humanitních věd, vysoce internacionalizovaný obor „mediální studia“ k nim však nepatří. S výjimkou předsedy habilitační komise prof. Jana Jiráka (zaměstnance stejného institutu jako habilitantka) potom žádný ze členů komise nepublikuje v oblasti mediálních studií jako oboru, ve kterém je habilitační řízení vedeno. Uvedené složení habilitační komise vzbuzuje vážné pochybnosti, zda žádost o jmenování dr. Hejlové byla posouzena kvalifikovaně a nestranně, a zda je tedy návrh Vědecké rady FSV UK jmenovat dr. Hejlovou docentkou Univerzity Karlovy oprávněný.

Formálně chybný je také způsob zveřejnění údajů o průběhu habilitačního řízení dr. Hejlové, vzhledem k tomu, že termín konání habilitační přednášky před Vědeckou radou FSV UK nebyl předem veřejně oznámen. Povinnost zveřejnit termín příslušného zasedání Vědecké rady je přitom ustavena Zákonem o vysokých školách (§75): „Vysoká škola nebo její součást zveřejní ve veřejné části svých internetových stránek neprodleně údaje o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých nebo uměleckých rad; neprodleně rovněž zveřejní údaje o ukončení těchto řízení“.

Z hlediska obsahu je publikační činnost dr. Hejlové v příkrém rozporu s požadavky na kvalitu vědecké práce a jejích výstupů, které by měl naplňovat žadatel o jmenování docentem na Univerzitě Karlově: http://antipredator.vedazije.cz/habilitacni_bibliografie_hejlova.pdf

 

1) Dr. Hejlová zahrnula do Bibliografie k habilitačnímu řízení oddíl „Další publikace nevykazované v habilitačním řízení“, v němž uvádí čtyři publikace vytvořené v období spolupráce s Wadimem Strielkowským, jehož byla jako vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK přímou nadřízenou.[2]Jedná se o publikace v predátorských časopisech a/nebo časopisech, které předstírají, falšují či nepřijatelně usnadňují recenzní řízení. Tyto publikace byly přesunuty do oddílu „Další publikace nevykazované v habilitačním řízení“ dodatečně. Při zahájení habilitačního řízení 10. 2. 2017 byla odevzdána Bibliografie obsahující tyto čtyři neakceptovatelné publikace jako regulérní součást publikačního seznamu. 

V aktualizované verzi není jasné, jakou roli zmíněný oddíl v Bibliografii hraje a proč je uveden, jestliže není součástí habilitačního řízení. V seznamu publikační činnosti v univerzitní databázi OBD jsou tyto texty uvedeny – je v ní viditelně zaneseno celkem šest článků dr. Hejlové publikovaných v predátorských či odpadních časopisech, z toho tři ve spoluautorství s Wadimem Strielkovským, jehož publikační praktiky byly odsouzeny Etickou komisí Univerzity Karlovy: http://antipredator.vedazije.cz/OBD_bibliografie_hejlova.pdf

Považujeme za nepřijatelné, aby nositel akademické kvalifikace „docent“ získané na Univerzitě Karlově současně uváděl ve své publikační činnosti články v predátorských časopisech, včetně těch nejokatějších případů neetické publikační práce, jako je například publikování v časopise The Social Sciences pákistánského nakladatelství Medwell Journals, a to i v případě, že jsou „vyňaty“ z habilitačního řízení.

 

2) Dr. Hejlová v publikační databázi OBD uvádí spoluautorství textu „Economic Factors Influencing Wellbeing and the Quality of Life“, u něhož důkazy svědčí o tom, že se jedná o neetickou praktiku tzv. darovaného autorství (gift authorship), kdy spoluautorka byla přidána na seznam autorů, aniž by měla reálný podíl na tvorbě textu. Uvedený text autorů Strielkowski, Hejlová, Kisilieva je (až na jednotlivá pozměněná slova) zcela identický s dříve vydaným textem „Economic Analysis of Happiness, Wellbeing, and Health. A Tyumen Region Case Study“ autorů Strielkowski, Kisilieva z téhož roku.[3],[4]Text autorů Strielkowski, Hejlová, Kisilieva předkládáme zde: http://antipredator.vedazije.cz/text%20A_strielkowski-hejlova-kisilieva.pdf, text autorů Strielkowski, Kisilieva zde: http://antipredator.vedazije.cz/text%20B_strielkowski-kisilieva.pdf. Míru shody mezi oběma texty dokládá také zpráva ze systému URKUND: http://antipredator.vedazije.cz/URKUND%20report.pdf

Považujeme za naprosto nepřijatelné, aby autor s akademickou kvalifikací „docent“ na Univerzitě Karlově uváděl mezi svými publikacemi díla, která sám nevytvořil. 

 

3) Informace, které uvádí dr. Hejlová v Bibliografii k habilitačnímu řízení, jsou nepřesné až zavádějící. 

  • Publikace „Média dvacet let poté = Media Twenty Years After“ není vědecká monografie, jak je uvedeno v Bibliografii uchazečky, ale sborník příspěvků ze stejnojmenné konference: http://search.mlp.cz/cz/titul/media-dvacet-let-pote/3838154/.[5]
  • Výše uvedené platí i pro žadatelčin příspěvek v téže knize, nejedná se o kapitolu v monografii, ale o kapitolu ve sborníku z konference.[6]
  • Dva články z časopisu Central European Business Review jsou uvedeny, přestože se jedná o texty o rozsahu pět a šest stran (včetně seznamů literatury) a zmíněný časopis nefiguruje na Seznamu českých recenzovaných periodik (ačkoli je registrován databází ERIH Plus).[7]

 

4) Pět z šesti statí uvedených v části „C4 Stať v recenzovaném sborníku“ žadatelčiny Bibliografie jsou ve skutečnosti konferenční příspěvky publikované ve sbornících z konferencí. Tyto sborníky jsou recenzované, recenzování u sborníků z konference (conference proceedings) však není ve standardních výzkumných kulturách běžná praxe a v českém prostředí je používáno k umělému nadhodnocení sborníků z konference. V jednom případě jde o sborník z konference vydaný v nakladatelství zaměstnance UTB Romana Bačuvčíka, který se věnuje publikování vlastním nákladem zaměřeném na vlastní texty a texty kolegů ze stejného pracoviště (včetně dvou členů žadatelčiny habilitační komise). Tato publikační praxe vyvolává pochybnosti o rigoróznosti recenzního řízení v tomto nakladatelství. Tyto pochybnosti významně posiluje mimořádně špatná úroveň angličtiny v článku, na kterém se dr. Hejlová jako spoluautorka podílela: http://antipredator.vedazije.cz/text%20C_bacuvcik_current%20challenges.pdf, a také fakt, že v celém žadatelčině publikačním seznamu figuruje pouze jedna publikace v zahraničním recenzovaném časopise.[8],[9]

 

Reference

 

[1]B Šramová, M Džupina, O Jurášková (2013) Impact of value structure on brand engagement depending on degree of self-esteem of adolescents.International Journal of Innovation and Applied Studies, 3(4): 931-940.  (Recenzní řízení zde trvá 14 dnů.)

O Jurášková, M Juříková, J Kocourek (2015) Brand building of a University as an integral part of the educational proces. Turkish Online Journal of Educational Technology, nestránkováno. (Časopis je uveden na Beall´s List.)

O Jurášková, R Čočková (2017) From learning to practice: A draft of access to optimize the structure of university studies taking into account specifics in arts oriented schools. Turkish Online Journal of Educational Technology, nestránkováno. (Časopis je uveden na Beall´s List.)

V Stříteský, R Tahal (2013) Loyality pfograms in fast-moving consumer goods (FMCG) sector. Czech Journal of Social Sciences Business and Economics, 2(4): 67-74. (Vydavatelem časopisu je Wadim Strielkowski. Název článku je zachován ve zveřejněné podobě.)  

 

[2]P Koudelková – W Strielkowski – D Hejlová. Corruption and System Change in the Czech Republic: Firm-level Evidence. Danube, 2015, 6 (1), 25-46. ISSN 1804-6746. DOI 10.1515/danb-2015-0002. (vedlejší autor, 30 %)

D Kasl Kollmannová – K Orban. Is there a Leadership Crisis? CEO Positioning and Communication in Relations to Reputation Management. Economics and Management, 2013, 8 (11), 29-33. ISSN 1998-1627. (hlavní autor, 70 %)

D Kasl Kollmannová. The Changing Role of Communication in Organizational Management. Economics and Management, 2013, Neuveden (87), 15-19. ISSN 1998-1627. (hlavní autor, 100 %)

D Hejlová. Public Perception of Climate Change Issues : Detecting Potential Reputational Risks. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 2014, 3 (2), 6-14. ISSN 1805-6830. (hlavní autor, 100 %)

 

[3]W Strielkowski – L Kisileva (2014) Economic Analysis of Happiness, Wellbeing, and Health. A Tyumen Region Case Study. АКТУАЛЬНІІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІІКИ [Actual Problems of Economics], 11(161): 245–254. 

W Strielkowski – D Hejlová – L Kisileva (2014) Economic Factors Influencing Wellbeing and the Quality of Life, Journal of Applied Economics, Volume IX, 3(29): 488–494.

 

[4]Časovou posloupnost obou textů, tj. vydání textu se dvěma autory předcházející publikaci téhož textu se třemi autory včetně dr. Hejlové, dokládají údaje na webu Researchgate. 

 

[5]J Jirák  – B Köpplová – D Kasl Kollmannová. Média dvacet let poté = Media twenty years after. 1 vyd. Praha: Portál, 2009. 383 s. ISBN 978-80-7367-446-5. (hlavní editor, 33 %)

 

[6]D Kasl Kollmannová. Transformace mediálního systému: romantizace mediálních obsahů a komodifikace lásky v mediálních obsazích. In: J Jirák – B Köpplová – D Kasl Kollmannová. Média dvacet let poté = Media twenty years after. 1 vyd. Praha: Portál, 2009, s. 134-148. ISBN 978-80-7367-446-5. (hlavní autor, 100 %)

 

[7]D Kasl Kollmannová. The Growth of Anti-Corruption Attitudes in Czech Marketing Communication and PR: Anti-corruption Fight as Marketing Tool. Central European Business Review, 2013, 2 (1), 15-20. ISSN 1805-4854. (hlavní autor, 100 %)

 

D Kasl Kollmannová. CEO and Businesses are Losing Trust: Comparison of EU, USA, Czech and Slovak Republic. Central European Business Review, 2012, 1 (1), 7-13. ISSN 1805-4854. (hlavní autor, 100 %)

 

[8]Úroveň textu ilustruje například ukázka: „Except of corruption behaviour is important and interesting corruption impress on economic system. In the scientific literature are the schools (Aidt, 2009)... The first one indicates corruption as a positive engine for national economy (Egger, Winner, 2005; Leff 1964).“ (Koudelková, Kasl Kollmannová, 2014: 30). 

 

[9]D Kasl Kollmannová – A Matušková. Public affairs in the Czech Republic: an exploratory study of the current situation. Journal of Public Affairs, 2014, 14 (1), 54-66. ISSN 1472-3891. DOI 10.1002/pa.1505. (hlavní autor, 50 %)